Hvordan lage en alfabetisert mailingliste i Microsoft Excel

Hvordan lage en alfabetisert mailingliste i Microsoft Excel


Microsoft Excel 2010 gir en rekke funksjoner som gjør den ideell for å skape og sortering postlister. Avansert sortering og filtrering tillate Excel for å vise bare de adressene som er nødvendig eller til raskt å sortere etter alle felt. Excel-filer kan brukes som kilder for utskriftsfletting dokumenter som er opprettet i andre programmer hvor hvert navn og adresse blir automatisk satt inn i en enkelt hoveddokument for å opprette egendefinerte post-kampanjer.

Bruksanvisning

Launch Microsoft Excel 2010. 1 Start Microsoft Excel 2010.

Type "First Name" in the top cell in the first column (Cell "A1") and press "Tab" on the keyboard to save the contents of the cell and move to the top cell in the second column (Cell "B1"). 2 Type "fornavn" i den øverste cellen i den første kolonnen (celle "A1") og trykk "Tab" på tastaturet for å lagre innholdet i cellen og flytte til den øverste cellen i den andre kolonnen (Cell "B1" ).

Type "Last Name" in the top cell in the second column and press "Tab" to save the contents of the cell and move to the top cell in the third column. 3 Type "etternavn" i den øverste cellen i den andre kolonnen og trykk "Tab" for å lagre innholdet i cellen og flytte til den øverste cellen i den tredje kolonnen. Fortsett dette mønsteret for "Adresse 1", "Adresse 2", "City", "stat" og "Zip." Legg til andre felt etter behov og legge til sin tittel til den øverste raden.

Right-click on the letter at the top of the column which contains the postcode. 4 Høyreklikk på bokstaven øverst i kolonnen som inneholder postnummer. Klikk på "Formater celler" fra kontekstmenyen. Klikk "Special" i "kategori" kolonnen, og klikk "Postnummer" eller "Postnummer 4" i "Type". Endre locale om nødvendig, og trykk "OK" for å lagre endringene.

Click or navigate to the second cell in the first column (Cell "A2") and type in the first name of the first person or business on the mailing list. 5 Klikk eller navigere til den andre cellen i den første kolonnen (Cell "A2") og skriv inn det første navnet på den første personen eller bedriften på mailinglisten. Trykk på "Tab" for å flytte over kolonnene og fyll inn all tilgjengelig informasjon. Trykk på "Tab" to ganger for å forlate en celle tomt hvis nødvendig.

Fill in all of the addresses and click "File" and "Save As" to name and save the file. 6 Fyll ut alle adressene og klikk "Fil" og "Lagre som" å navngi og lagre filen.

Click the letter "A" above the first column and hold down the mouse button. 7 Klikk på bokstaven "A" ovenfor den første kolonnen og hold nede museknappen. Dra musen over toppen bokstaven i hver kolonne som inneholder data for å velge dem.

Click "Data" from the ribbon at the top of the program and click "Sort" from the "Sort & Filter" group. 8 Klikk på "Data" fra båndet på toppen av programmet og klikk "Sort" fra "Sort & Filter" gruppe.

Click the arrow in the "Sort By" and change the selection to reflect the column which is to be sorted by, such as "Last Name" or "Postcode." 9 Klikk på pilen i "Sortering" og endre valget for å reflektere den kolonnen som skal sorteres etter, for eksempel "etternavn" eller "Postnummer".

Click the arrow in the "Order" group and choose whether to sort in ascending or descending mode. 10 Klikk på pilen i "Order" gruppe og velge om du vil sortere i stigende eller synkende modus. Klikk "OK" for å sortere alle valgte celler som en gruppe.

Related Posts